Hóa học

Với Cách Lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị môn Hóa học lớp 8 sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết cách làm các dạng bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi Hóa 8.

Cách Lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị

A. Lý thuyết & phương pháp giải

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

AaxBby suy ra: a.x = b.y

– Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Viết công thức tổng quát chung có dạng: AxBy.

+ Bước 2: Áp dụng quy tắc hóa trị: x.a = y.b

+ Bước 3: Rút ra tỉ lệ:=(phân số tối giản).

+ Bước 4: Viết công thức hóa học.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Na có hóa trị I và (SO4) có hóa trị II.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức tổng quát là Nax(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.II suy ra==

Suy ra x = 2, y = 1

Vậy công thức hóa học cần lập là Na2SO4.

Ví dụ 2: Cho hợp chất tạo bởi lưu huỳnh hóa trị VI và oxi. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức tổng quát là SxOy

Theo quy tắc hóa trị ta có x.VI = y.II suy ra===

Suy ra x = 1, y = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất là SO3.

Ví dụ 3: Hợp chất của nguyên tố A và O là A2O3. Hợp chất của nguyên tố B với H là BH2. Hãy lập công thức hóa học của A với B.

Hướng dẫn giải

Gọi a là hóa trị của nguyên tố A, ta có

2.a = 3.2 suy ra a = 3.

Gọi b là hóa trị của nguyên tố B, ta có

1.b = 2.1 suy ra b = 2.

Gọi công thức tổng quát của hợp chất là AmBn

Theo quy tắc hóa trị, ta có 3.m = 2.n suy ra=

Suy ra m = 2 và n = 3

Vậy công thức hóa học của hợp chất cần tìm là A2B3.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Al hóa trị III và O.

A. Al2O3.

B. Al3O4.

C. Al4O5.

D. AlO.

Lời giải:

Đáp án: Chọn A

Câu 2: Lập công thức hóa học của hợp chất NH4 (I) và NO3 (I). Hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức dưới đây.

A. (NH4)2NO3.

B. NH4NO3.

C. NH4(NO3)2.

D. Không có đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp án: Chọn B

Công thức tổng quát (NH4)x(NO3)y.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.I suy ra tỉ lệ= 1.

Suy ra x = 1, y = 1

Vậy công thức hóa học là NH4NO3.

Câu 3: Hợp chất nào sau đây C có hóa trị II?

A. CaCO3.

B. CH4.

C. CO.

D. CO2.

Lời giải:

Đáp án: Chọn C

Câu 4: Công thức hóa học nào sau đây viết đúng?

A. Kali sunfua K2S.

B. Kali clorua KCl2.

C. Kali sunfit KSO3.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: Chọn A

Câu 5: Chọn đáp án đúng. Tìm công thức hóa học của hợp chất tạo bởi H và Cl (I).

A. HCl.

B. HCl2.

C. H2Cl.

D. H2Cl3.

Lời giải:

Đáp án: Chọn A

Gọi công thức hóa học của hợp chất là HxCly

Theo quy tắc hóa trị ta có x.I = y.I

Rút ra tỉ lệ, suy ra x = 1, y = 1.

Vậy công thức hóa học của hợp chất là HCl.

Câu 6: Để lập công thức hóa học của chất khi biết hóa trị, ta cần thực hiện các bước:

+ Bước 1: Viết công thức dạng chung: AxBy.

+ Bước 2: Áp dụng quy tắc hóa trị: x.a = y.b

+ Bước 3: Rút ra tỉ lệ:<( phân số tối giản).

+ Bước 4: Viết công thức hóa học.

Hãy cho biết bước thực hiện nào sai trong các bước trên?

A. Bước 1.

B. Bước 1 và bước 3.

C. Bước 2.

D. Bước 3.

Lời giải:

Đáp án: Chọn D

Câu 7: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Ca (II) và OH (I). Chọn công thức đúng nhất trong các công thức sau:

A. CaOH.

B. Ca(OH)2.

C. Ca2OH.

D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải:

Đáp án: Chọn B

Gọi công thức chung của hợp chất là Cax(OH)y.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.I

Rút ra tỉ lệ=suy ra x = 1, y = 2

Vậy công thức hóa học cần tìm là Ca(OH)2

Câu 8: Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau. Biết hợp chất gồm N hóa trị IV và O.

A. NO.

B. N2O.

C. NO2.

D. N2O3.

Lời giải:

Đáp án: Chọn C

Công thức chung có dạng NxOy

Theo quy tắc hóa trị ta có x. IV = y.II

Rút ra tỉ lệ, suy ra x = 1, y = 2.

Vậy công thức hóa học cần tìm là: NO2.

Câu 9: Công thức hóa học nào sau đây viết sai:

A. Natri clorua NaCl.

B. Natri hidroxit NaOH.

C. Natri oxit Na2O.

D. Natri sunfua Na2S3.

Lời giải:

Đáp án: Chọn D

Câu 10: Hợp chất của nguyên tố X với O là XO. Hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hóa học của hợp chất của X với Y là

A. XY.

B. XY2.

C. X3Y2.

D. X2Y.

Lời giải:

Đáp án: Chọn C

Gọi a là hóa trị của X.

Theo quy tắc hóa trị ta có a.1 = 1.2 suy ra a = 2

Vậy hóa trị của X là II.

Gọi b là hóa trị của Y

Theo quy tắc hóa trị ta có b.1 = 1.3 suy ra b = 3

Vậy hóa trị của b là III.

Gọi công thức hóa học của hợp chất là XxYy

Theo quy tắc hóa trị, ta có: x.II = y.III

Rút ra tỉ lệ==suy ra x = 3, y = 2

Vậy công thức hóa học của hợp chất là X3Y2.

D. Bài tập thêm

Câu 1: Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe hóa trị II và O là

A. Fe2O3.

B. Fe3O4.

C. Fe4O5.

D. FeO.

Câu 2: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi K (I) và CO3 (II). Hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức dưới đây?

A. K2CO3.

B. KCO3.

C. K(CO3)2.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 3: Công thức hóa học nào sau đây viết đúng?

A. Sulfuric acid H2SO3.

B. Sulfuric acid HSO4.

C. Sulfuric acid H2SO4.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 4: Chọn đáp án đúng. Tìm công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Mg và NO3 (I).

A. Mg(NO3)2.

B. Mg(NO2)3.

C. Mg2(NO3).

D. MgNO3.

Câu 5: Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau. Biết hợp chất gồm H và N hóa trị III.

A. NH3.

B. NH2.

C. N3H2.

D. N2H3.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

  • Cách Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học
  • Bài tập lập phương trình hóa học và cách giải
  • Bài tập xác định chất còn thiếu trong phương trình, hoàn thiện phương trình hóa học
  • Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và cách giải
  • Phương pháp phân biệt chất và và vật thể lớp 8

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button