Hóa học

Phản ứng Mg + H2SO4 loãng ra H2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Mg có lời giải, mời các bạn đón xem:

Mg + 2H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

1. Phương trình hóa học của phản ứng Mg tác dụng với H2SO4 loãng

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

2. Điều kiện để Mg tác dụng với H2SO4 loãng

– Phản ứng xảy ra ở ngay điều kiện thường.

3. Cách tiến hành thí nghiệm

– Cho lá magie vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 loãng.

4. Hiện tượng phản ứng

– Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu đồng thời có bọt khí thoát ra.

5. Cách lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron

Bước 1: Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa, từ đó xác định chất oxi hóa – khử:

Mg0+H+12SO4→Mg+2SO4+H02

Chất khử: Mg; chất oxi hóa: H2SO4

Bước 2: Biểu diễn quá trình oxi hóa, quá trình khử

– Quá trình oxi hóa: Mg0→Mg+2+2e

– Quá trình khử: 2H+1+2e→H02

Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất khử và chất oxi hóa

1×1×Mg0→Mg+2+2e2H+1+2e→H20

Bước 4: Điền hệ số của các chất có mặt trong phương trình hóa học. Kiểm tra sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế.

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

6. Phương trình ion thu gọn của phản ứng Mg tác dụng với H2SO4 loãng

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách: chuyển các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion; các chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí để nguyên dưới dạng phân tử:

Mg + 2H+ + SO42- → Mg2+ + SO42- + H2

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn từ phương trình ion đầy đủ bằng cách lược bỏ đi các ion giống nhau ở cả hai vế:

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 lít. B. 6,72 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn electron:

2nH2 = 2nMg

→nH2 = nMg = 0,1 mol

V = 2,24 lít

Câu 2: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy MgCl2.

B. Điện phân dung dịch MgSO4.

C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.

D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Kim loại kiềm thổ chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua

MgCl2 →dpncMg + Cl2

Câu 3:Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít (ở đktc) khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,6.

B. 17,7.

C. 18,1.

D. 18,5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nH2=0,2 mol→nHCl pu=0,4 mol

→nCl− (muối) = 0,4 mol

→ mmuối = mkim loại + mCl- muối = 18,1 gam

Câu 4: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Phần trăm khối lượng của Al trong X là:

A. 34,62%.

B. 65,38%.

C. 30,77%.

D. 69,23%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi số mol Cl2 và O2 trong hỗn hợp Y lần lượt là x và y mol.

Gọi số mol Mg và Al trong hỗn hợp X lần lượt là a và b mol.

→x+y=5,622,471x+32y=19,7−7,8→x=0,1y=0,15(mol)

→BTKL:24a+27b=7,8BT electron: 2a+3b=0,1.2+0,15.4→a=0,1b=0,2(mol)

→%mAl=0,2.277,8=69,23%

Câu 5: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại Mg sẽ:

A. nhận proton.

B. cho proton.

C. bị oxi hoá.

D. bị khử.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại Mg sẽ đóng vai trò là chất khử hay chất bị oxi hoá.

Câu 6: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Ag, Ba, Fe, Sn

B. Cu, Zn, Na, Ba

C. Au, Pt

D. K, Mg, Al, Fe, Zn

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Những kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại thì phản ứng được với axit H2SO4 loãng, HCl…

Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Câu 7: Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó số mol Fe2O3 bằng số mol FeO), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 0,5M. Giá trị của V là

A. 0,23.

B. 0,18.

C. 0,08.

D. 0,16.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Do số mol FeO bằng số mol Fe2O3 → quy đổi hỗn hợp về Fe3O4

nFe3O4=0,01 mol

Fe3O4 + 4 H2SO4 →FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,01 →0,04

→ V = 0,08 lít

Câu 8: Hòa tan 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí hiđro ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52.

B. 10,27.

C. 8,98.

D. 7,25.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố H: nH2SO4=nH2=0,06 mol

→nSO42−=0,06 mol

→ mMuối = mKL + mSO42−= 3,22 + 0,06.96 = 8,98 gam

Câu 9: Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lít khí ở đktc. Khối lượng muối sunfat thu được là:

A. 1,24gam

B. 6,28gam

C. 1,96gam

D. 3,4gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Áp dụng nhanh công thức:

mmuối = mKL + mSO42− = 0,52 + 0,015. 96 = 1,96 gam

Câu 10:Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Phần trăm khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 57%

B. 62%

C. 69%

D. 73%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Đặt nZnSO4=x molnCuSO4=y mol

→ 65x + 80y = 21 (1)

nSO42−=nH2SO4→x + y = 0,3 mol (2)

→ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

→ %mZn = 62%

Câu 11:Hòa tan 0,4 gam SO3 vào a gam dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch H2SO4 12,25%. Giá trị của a là

A. 20,6 gam

B. 16,9 gam

C. 26,0 gam

D. 19,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khi hòa tan SO3 vào dung dịch xảy ra phản ứng:

SO3 + H2O → H2SO4

Khối lượng của H2SO4:

mH2SO4=0,4.9880+a.10100=0,1a+0,49(g)

Khối lượng dung dịch: m dd = a + 0,4 (g)

Ta có:

C%=0,1a+0,49a+0,4.100%=12,25%→a=19,6(g)

Câu 12:Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lít khí ở đktc. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa 1,96 gam muối tan. Giá trị của m là

A. 0,24 gam

B. 0,28 gam

C. 0,52 gam

D. 0,4 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Áp dụng nhanh công thức :

nSO42−môi trường = 0,5.n e nhận = nSO2 = 0,015 mol

mmuối = mKL + mSO42−

⇒ mKL = 1,96 – 0,015.96 = 0,52 gam.

Câu 13: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan tạo thành là:

A. 5,33gam

B. 5,21gam

C. 3,52gam

D. 5,68gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nO (oxit) = nH+2= 0,03 mol

→ mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42−= 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam

Câu 14:Cho 20g hỗn hợp X gồm Fe, Cu phản ứng hoàn toàn với H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 12g chất rắn không tan. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X:

A. 60%

B. 72%

C. 40%

D. 64%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cu không tác dụng với H2SO4 loãng, nên chất rắnkhông tan là Cu

→ mCu = 12g → mFe = 20-12 = 8g

→ %mFe = 40%

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan

A.FeSO4.

B.FeSO4 và H2SO4

C.Fe2(SO4)3 và H2SO4.

D.Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng,dư→ FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Vì H2SO4 dư nên dung dịch X1 gồm (FeSO4 , Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư)

Cho Fe dư vào dd X1:Fe2(SO4)3 + Fedư → 3FeSO4

H2SO4dư+ Fedư → FeSO4 + H2

Vì Fe dư nên Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư đều hết → dd X2 chỉ có FeSO4

(có thể làm nhanh, Fe dư sau phản ứng thì toàn bộ lượng Fe3+ chuyển thành Fe2+, nên khi đề cho Fe dư sau phản ứng chỉ thuđược muối Fe2+

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • Mg + Cl2 → MgCl2
 • Mg + Br2 → MgBr2
 • Mg + I2 → MgI2
 • Mg + S → MgS
 • Mg + HCl → MgCl2 + H2
 • Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 • Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O
 • 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O
 • Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2
 • Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
 • Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2
 • Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4
 • 3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe
 • 3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe
 • 3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe
 • Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
 • Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu
 • Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu
 • Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb
 • Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb
 • Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + Ag
 • Mg + 2ZnSO4 → MgSO4 + Zn
 • Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn
 • Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
 • 2Mg + SO2 → 2MgO + S
 • 2Mg + CO2 → 2MgO + C

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button