Hóa học

Phản ứng hóa học C2H4 + O2 → CH3CHO: Cách điều chế axetandehit từ etilen

c2h4 ra ch3cho

Làm thế nào để tạo ra axetandehit (CH3CHO) từ etilen (C2H4)? Phản ứng hóa học C2H4 + O2 → CH3CHO sẽ giúp chúng ta hiểu rõ quá trình điều chế axetandehit này. Trên đây là phương trình phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của etilen dưới xúc tác paladin clorua. Với tài liệu này, chúng ta sẽ có thêm kiến thức để nghiên cứu và học tập. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về phản ứng này.

1. Phương trình điều chế axetandehit

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn etilen sẽ tạo ra axetandehit. Công thức phản ứng là:

C2H4 + O2 → CH3CHO

2. Điều kiện xảy ra phản ứng

Phản ứng này xảy ra dưới sự tác dụng của xúc tác paladin clorua (PdCl2; CuCl2).

3. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Sau khi phản ứng diễn ra, chất sau phản ứng sẽ có hiện tượng tráng bạc.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi vận dụng liên quan đến phản ứng điều chế axetandehit:

 1. Các đồng phân anđehit của C5H10O là:
  A. 2.
  B. 3.
  C. 4.
  D. 5.

 2. Cho các nhận định sau về anđehit:
  (a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.
  (b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.
  (c) Tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đều sinh ra Ag.
  (d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO.
  (e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

  Số phát biểu đúng trong số các nhận định trên là:
  A. 2.
  B. 4.
  C. 5.
  D. 3.

 3. Anđehit axetic không tác dụng được với:
  A. Na.
  B. H2.
  C. O2.
  D. dung dịch AgNO3/NH3.

 4. Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetandehit axetic?
  A. Cho axetilen phản ứng với nước.
  B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.
  C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.
  D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

 5. Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?
  A. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
  B. 2CH3CHO + 5O2 → 4CO2 + 4H2O.
  C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.
  D. CH3CHO + H2 → CH3CH2OH.

 6. Trong số các ứng dụng dưới đây, ứng dụng nào không phải của anđehit fomic?
  A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.
  B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.
  C. Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.
  D. Dùng để sản xuất axit axetic.

 7. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế axetandehit axetic trong công nghiệp?
  A. CH3-C≡N CH3CHO
  B. CH3CH2OH CH3CHO
  C. C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O
  D. CH2=CH2 + O2 -CH3CHO

 8. Cho 1,84 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 11,28 gam chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là:
  A. 60% và 40%
  B. 28,26% và 71,74%
  C. 25% và 75%
  D. 30,67% và 69,33%

 9. Cho sơ đồ phản ứng: Butan → X → Y → Z → T → axeton. Vậy X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng trên theo thứ tự là:
  A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH
  B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH
  C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH
  D. Cả A và C đều đúng

Thông qua tài liệu này, hy vọng bạn sẽ có kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về phản ứng điều chế axetandehit từ etilen. Hãy tiếp tục nỗ lực học tập và phát triển. Chúc bạn thành công!

Mời bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • C2H4 + Br2 → C2H4Br2
 • C4H4 + H2 → C4H6
 • C2H2 + H2O → CH3CHO

wsc.edu.vn

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button